ABOUT US MEEDEE SOLUTION CO.,LTD.
 
 
    บริษัท มีดี โซลูชั่น จำกัด.  เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและค้นหาแนวทางร่วมกันกับโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำเพื่อ หาช่องทางในการลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนด้านการทำงาน และลดต้นทุนในด้านของเสียจากการผลิต ลดเวลาในการผลิตลงโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมเข้ามาช่วยในการทำงานที่ถูกวิธีเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดในการผลิตของโรงงานพร้อมทั้งเป็นสื่อกลางในการจัดหาและคัดเลือกอุปกรณ์ที่ดีและคุ้มค้าที่สุดให้แก่โรงงานของท่าน

 "เรายินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อร่วมแก้ปัญหาและพัฒนางานไปพร้อมกับท่าน โดยยึดหลัก เป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่ชาวโรงงานอุตสาหกรรม"
  

 

The best solution for All Factory
Meedee solution